Семейно и наследствено право

 

Поради специфичния и деликатен характер на отношенията, основани на брак, родство, осиновяване, настойничество, попечителство и наследяване, съветваме нашите клиенти, при възникнали въпроси, да се обръщат към адвокат.

 

Можете да се обърнете за съвет към нас преди да встъпите в брак за следното:

 

 • Избор на режим на имуществените отношения между съпрузите – правната консултация е поверителна и цели вземането на информиран избор относно имуществените отношения между съпрузите;
 • Изготвяне на брачен договор – включва правна консултация, изготвяне на текста на брачния договор и съдействие при вписването му в Агенция по вписванията, Регистър на имуществените отношения на съпрузите;

В случай, че сте взели решение за прекратяване на брака, ние осъществяваме процесуално представителство при:

 

 • Развод по взаимно съгласие;
 • Развод по общия исков ред;
 • Исковете за определяне на по-голям дял поради значителен принос;
 • Искове за установяване на липсата на съвместен принос при придобиване на имуществото ;

Ние можем да Ви консултираме и при следните въпроси, свързани с прекратяването на брака:

 

 • Първоначално определяне на издръжка и нейното събиране по принудителен ред;
 • Увеличаване/намаляване на първоначално присъдена издръжка;

В сферата на наследственото право извършваме:

 

 • Консултации по наследствено-правни въпроси;
 • Определяне на наследствения дял, в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя;
 • Консултации при приемане и отказ от наследство;
 • Изготвяне, обявяване и откриване на завещания;
 • Оспорване на завещания по исков ред;
 • Процесуално представителство в дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи, в които е нарушена запазената част от наследството;
 • Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.

Опит и препоръки:

 

 • Работата ни е срещнала с много казуси в сферата на семейното и наследствено право, като освен делата за развод, определяне на издръжка и възлагане на родителските права, имаме опит в нестандартни казуси, свързани с установяване на родствени връзки, учредяване на настойничество и попечителство, получаване на разрешение от съд за разпореждане с имоти и авоари в банкови сметки и т.н;
 • Тъй като сферата ни на концентрация е във вещното право и сделките с недвижими имоти, неминуемо наследствено-правните казуси са част от ежедневната ни работа. Осъзнаваме ясно, че отношенията, основани на наследяване са комплицирани и много често емоционално натоварени, затова при разрешаването на всеки казус подхождаме индивидуално, с грижа за желанията на клиента.