Трудово право и осигурително право

 

Кантората ни извършва цялостна консултация по въпросите на трудовото право.

 

Правна помощ за работодатели:

 

Предоставяме правна помощ на работодатели, като изготвяме системи от трудови документи и вътрешнофирмени актове, релевантни за конкретния работодател и фирмената му политика (трудови и граждански договори, длъжностни характеристики, споразумения за лоялност и конфиденциалност, правилници за вътрешния трудов ред, работната заплата, заповеди по Кодекса на труда, в това число и такива за налагане на дисциплинарни наказания и др.)

 

Осъществяваме пълно правно съдействие на работодатели при прилагането на трудовото законодателство, в това число изготвяме правни становища относно налагане на дисциплинарни наказания, съдействаме при воденето на преговори между работодатели и работници/ служители и техните представители за извънсъдебно решаване на трудовите спорове и осъществяваме процесуално представителство в искови производства пред съответния компетентния съд.

 

Консултиране на работници/служители:

 

Консултираме работници/служители във връзка със сключване и прекратяване на трудови договори, въпроси относно трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, съкращения, при трудова злополука, трудовоправни консултации във връзка с корпоративни сделки, извършваме и процесуално представителство в искови производства пред съответния компетентния съд.

 

Консултираме клиенти относно възможността за обезщетяване или издръжка при общо или професионално заболяване, трудова злополука, инвалидност, старост, смърт, намалена или загубена работоспособност, безработицата и т.н.

 

Опит и препоръки:

 

  • В рамките на абонаментното правно обслужване на корпоративни клиенти, консултираме ежедневно по въпроси на трудовото право. Работим с компании с голям брой служители, което неминуемо води до възникване на трудово-правни казуси;
  • Имаме успешно водени дела и срещу работодатели при незаконосъобразно прекратяване на трудовото правоотношение;