Търговско право и регулации

 

Вярваме, че всеки бизнес има нужда от ежедневно правно обслужване в своята дейност.

 

Регистрация, вписване на промени в партидите на търговски дружества, прехвърляне на дружествени дялове, изключване на съдружник, преобразувания, производство по несъстоятелност, ликвидация.

 

Подготвяме учредителни документи (устави, учредителни договори, договори за управление и др.), документи за свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците/акционерите,  документи за вписване на промени в партидите на дружествата  и извършваме представителство пред съответните публични регистри.

 

Консултираме и подготвяме всички необходими документи при преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне, отделяне и промяна на правната форма).

 

Осъществяваме процесуална защита срещу неправомерни актове на органите на дружеството, подготвяме всички необходими документи за провеждане на процедура по ликвидация, прекратяване на търговски дружества и производства по несъстоятелност.

 

Кантората ни осъществява правна защита в производства по несъстоятелност.

 

Осъществяваме правни консултации във връзка с учредяването и развитието дейността на юридически лица с нестопанска цел в частна или обществена полза.

 

Подготвяме всички необходими документи във връзка с регистрация или извършване на промени в юридическите лица с нестопанска цел и вписването им в ТРРЮЛНЦ.

 

Текущо правно обслужване:

 

Консултираме своите клиенти в ежедневната им търговска дейност, като изготвяме и извършваме корекции на всички видове договори, извършваме консултация при възникнали търговски спорове, изготвяме споразумения и осъществяваме представителство в провеждане на преговори.

 

Съдействаме при получаване на разрешения и лицензи, необходими за извършването на дадени дейности.

 

Предоставяме правна помощ  на нашите клиенти и изготвяме на необходимите документи при осъществяването на всички видове търговски сделки и договори, например, но не само: ценни книги, договори за превоз, продажби, комисионни и дистрибуторски договори, договори за наем, договори за заем и др.

 

Спазване на регулацията за защита на личните данни:

Извършваме цялостен анализ от правна страна на основните процеси по обработване на лични данни и свързаните с тях процедури и документи, използвани от клиента, като привеждаме дейността на клиента в съответствие с изискванията за защита на лични данни.

 

Опит и препоръки:

 

  • В практиката си имаме регистрирани стотици дружества в Търговския регистър;
  • Изготвяли сме правни анализи във връзка с преобразуване на търговски дружества и сме извършвали необходимите правни и фактически действия за вписване на съответното преобразуване (напр. вливане на едно търговско дружество в друго);
  • Консултирали сме десетки клиенти във връзка с придобиване на бизнес и сме подготвяли необходимите документи за успешното прехвърляне на дружествените дялове и вписване на съответните промени в Търговския регистър;
  • Подпомагали сме дейността на юридически лица с нестопанска цел, като сме ги консултирали както при тяхното учредяване, така и на последващ етап при осъществяване на целта, за която са създадени;
  • В практиката си имаме успешно приключило дело за откриване на производства по несъстоятелност с материален интерес над 2 милиона лева, с голяма правна и фактическа стойност;
  • Представляваме кредитори от масата на несъстоятелността в производства по несъстоятелност;
  • Извършваме текущо правно обслужване на клиенти от различни сфери на бизнеса – строителство, производство, IT технологии, транспорт, агенции за недвижими имоти, реклама и др.