Вещно право

 

Кантората ни е специализирана в сферата на вещното право. Помагаме на клиентите си да преминат през процеса на покупка или продажба на недвижим имот, да решат казуси, свързани с тяхната собственост, наследство, семеен имот или имот, обременен с тежести.

 

Сделки с недвижими имоти:

 

Вярваме, че добрата подготовка и превенцията са ключови за успешното завършване на сделката.

 

Ако вие сте от хората, които ценят своята собственост, спестявания и съзнават риска при покупка или продажба на недвижим имот в България, ще се радваме да Ви бъдем полезни.

 

Нашата услуга включва: проверка на документите за собственост и изготвяне на правно становище, проверка за тежести, консултация относно необходимите документи във връзка с предстояща покупко-продажба на имот, изготвяне и/или корекция на предварителен договор за покупко-продажба на имот, комуникиране текста на договора със страните, присъствие при подписване на предварителен договор, съдействие в процеса на набавяне на необходимите документи, комуникация с финансиращата банка, в случай, че има такава, комуникация с нотариуса, подготовка на нотариалното изповядване и  присъствие на нотариалното изповядване.

 

В практиката си обслужваме франчайзингова компания за недвижими имоти в България с над 10 офиса само в София, което ни дава увереност за познаване в основи на материята и вяра в това, че дори и най-комплицирания казус, при подходящ подход и старание, може да бъде разрешен.

 

Казуси: 

 

Работата ни е срещнала с различни казуси в сферата на вещното право.

 

Можем да Ви консултираме при спорове относно правото на собственост, извършване на извънсъдебна и съдебна делба на недвижим имот, наличие на ограничени вещни права, предявени искове за собственост, вписване или оспорване на завещания, съдебни производства за връщане на платени суми, разваляне на договори, сключване на окончателен договор и други запитвания в сферата на вещното право.

 

Извършваме процесуално представителство по дела от вещно правен характер.

 

Извършваме още правни анализи и проучване статута на недвижими имоти, включително относно техният вещноправен режим.

 

Консултираме по отношение промяна на статута, влизане в регулация и др.

 

Консултации и представителство в строителния процес:

 

Наши клиенти са строителни компании – имаме опит и консултираме през целия период на строителството – от получаване на разрешение за строеж, през учредяване право на строеж, до прехвърляне правото на собственост (суперфиция) и завършване на строителния процес.

 

Извършваме консултации, участваме в преговори и осъществяваме представителство при сключване на договори между участниците в строителството – възложители, строители, проектанти, консултанти.

 

Опит и препоръки:

 

  • Имаме реализирани над 500 сделки, при които сме помагали на клиентите да преминат през процеса на покупка или продажба на недвижим имот;
  • Изградили сме трайни отношения с голяма група от агенции за недвижими имоти, като сме разработили системата от договори, с които агенциите оперират в ежедневната си дейност;
  • Имаме опит в работата със строителни компании и консултираме от получаването на разрешение за строеж, през учредяване правото на строеж до финализирането на сделките;
  • Имаме процесуален опит в казуси, свързани с оспорване на завещание, делба на недвижими имоти (първа и втора фаза) и др.