Извънсъдебно и съдебно събиране на вземания

 

Кантората ни осъществява извънсъдебно и съдебно събиране на вземания.

 

Извънсъдебно събиране на вземания: 

 

Препоръчваме да се премине през фазата на извънсъдебното събиране на вземания, в случаите в които са налице индикации, че спорът може да бъде решен извънсъдебно.

 

Във фазата на извънсъдебното събиране на вземания, извършваме следните действия:

 

  • Анализ на вземането;
  • Проучване на имущественото състояние на длъжника;
  • Предложение за предприемане на действия (изготвяне на стратегия);
  • Подготовка и изпращане на писмена покана за доброволно плащане (в случай, че е необходимо поканата може да бъде нотариална);
  • Водене на преговори с длъжника за погасяване на дълга/подписване на споразумение за разсрочено плащане.

Съдебно събиране на вземания:

 

Препоръчваме, когато вземането е в значителен размер и длъжникът разполага с имущество, което може да послужи за принудително удовлетворяване на вземането, да бъдат предприети мерки за обезпечаване на дълга.

 

Допускането на предварително обезпечение дава сигурност на кредитора, че след приключване на съдебното производство на последна инстанция, длъжникът ще има останало имущество (запорирана парична сума в банкова сметка, възбранен имот), което да послужи за удовлетворяване на кредитора.

 

В зависимост от конкретния случай, съдебната фаза на събиране на вземането представлява воденето на заповедно производство и/или исково производство пред компетентният съд.

След снабдяване с изпълнителен лист/обезпечителна заповед, предприемаме действия по принудително събиране на вземането чрез образуване и водене на изпълнително производство пред съответния съдебен изпълнител, съгласно района му на действие.

Имаме изградена мрежа от контакти със съдебни изпълнители от цялата страна.

 

Опит и препоръки:

 

  • Кантората ни има значителен опит в събирането на вземания– както извънсъдебно, така и съдебно. Вярваме, че индивидуалният подход и доброто познаване на казуса е ключът към бързото и успешно събиране на вземане.
  • Имаме събрани доброволно и принудително суми в значителен размер, като предпочитан от клиентите и от нас способ за това е допускането на предварително обезпечение.
  • Имаме трайно изградени контакти със съдебни изпълнители на територията на цялата страна, което ни позволява да работим бързо и концентрирано в изпълнителното производство.