Адвокатско дружество „Иванов, Киров и Василева“ предоставя правни услуги в сферата на вещното право, търговско право и регулации, трудово и осигурително право, семейно и наследствено право, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания.

Екипът ни осъществява абонаментно правно обслужване, като наши клиенти са компании, осъществяващи търговска дейност в разнообразни сфери. Работата на кантората е насочена към създаването на трайни взаимоотношения с клиентите, което подпомага превенцията, повишава правната култура и създава отношения на доверие.

Екипът ни извършва процесуално представителство по спорове от различно естество пред съдебни и арбитражни органи в цялата страна, в това число, но не само: граждански, търговски и административни дела, семейно-правни спорове, представителство по изпълнителни дела и други.

Екипът на кантората има дългогодишен процесуален опит в събирането на вземания и практика в извънсъдебното уреждане на спорове.

Адвокатско дружество „Иванов, Киров и Василева“ консултира клиенти при кандидатстване и изпълнение на проекти с европейско финансиране. Има успешно реализирани проекти, следи за актуалните програми с европейско финансиране и консултира клиенти относно възможностите за кандидатстване.

Адвокатското дружество е създадено през 2020 г., но членовете на екипа работят заедно вече повече от 10 години, познават в детайли компетенциите на всеки един от членовете на екипа и вярват, че честното и професионално отношение към клиента стои в основата на доверието и клиентската удовлетвореност.