Въпросите относно наследствените права на преживелия съпруг изглеждат ясни на пръв поглед, но практиката ни показва, че често пъти клиентите не тълкуват правилно закона и не вземат предвид редица обстоятелства, като например дали въпросната част от наследството представлява или не съпружеска имуществена общност.

Преживелият съпруг е наследник по закон и наследява заедно с този ред наследници, който е призован към наследяване. По – долу са разгледани подробно редовете наследници, съгласно Закона за наследството.

За да може да може обаче партньорът да наследи починалият си съпруг трябва да има сключен валиден граждански брак с починалия. Българското наследствено право не познава института на фактическото съжителство и в случаите, в които е налице такова съжителство, но няма сключен граждански брак, партньорът не наследява починалия.

Преживелият съпруг наследява имуществото на починалия заедно с роднините от трите реда наследници:

I ред: Деца, респективно други низходящи на наследодателя;

Когато починалият е оставил деца, респективно техни низходящи (внуци), преживелият съпруг наследява част, равна на частта на всяко дете.

Така например ако починалият е имал две деца, преживелият съпруг и децата получават по 1/3 от наследството.

II ред: Родителите на починалия или оня от тях, който е жив;

Когато починалият не е оставил деца, но има живи родители или един жив родител, преживелият съпруг наследявазаедно с тях (него) половината от наследството, ако то се е открило преди навършването на десет години от сключването на брака и 2/3 от наследството, когато има навършени 10 години от сключването на брака.

Тук значение за размера на наследствения дял има продължителността на брака с починалия. Продължителността на брака се удостоверява с препис от личния регистрационен картон на починалия, в който са вписани данните относно брака и може да се изчисли неговата продължителност.

Заверено копие от личния регистрационен картон може да бъде получено от съответната служба ГРАО при последния постоянен адрес на починалия, при представяне на удостоверение за наследници.

III ред:

А.) Братята и сестрите на починалия и по право на заместване техни низходящи (племенници)

Б.) Роднините по права възходяща линия от втора и по-горна степен (баби и дядовци, прабаби и прадядовци)

Когато съпругът наследява заедно с възходящи и с братя и сестри или с техни низходящи, той получава една трета от наследството в първия случай и половината във втория.

Единственият случай, в който съпругът получава цялото наследство е когато починалият няма наследници от I, II и III ред (няма деца, няма живи майка и баща, съответно баба и дядо, няма братя и сестри или техни низходящи).

Важно е да се отбележи, че когато преживелият съпруг наследява с деца и изобщо с низходящи, наред със своята половина от общото съпружеско имущество, той получава и дял частта на починалия в съпружеската общност.

Разбира се тази хипотеза е приложима, когато има съпружеска имуществена общност. Възможно е съпрузите да са избрали режим на разделност или да имат сключен брачен договор. В тези случаи не може да се говори за общност на имуществото и при определяне на наследствения дял, това следва да бъде взето предвид.

Регистърът на имуществените отношения при Агенция по вписванията съдържа информация за брачните договори и за приложимия законов режим на имуществените отношения на съпрузите. В регистъра се вписват и промените на режима на имуществените отношения между съпрузите, както и изменението и прекратяването на брачния договор, отбелязани в акта за сключен граждански брак.

Семейният кодекс регламентира три режима на имуществени отношения на съпрузите: законов режим на общност; законов режим на разделност и договорен режим.

Както е посочено по – горе, за да има лицето качеството преживял съпруг, то трябва да е налице валиден граждански брак преди смъртта на починалия. Kогато бракът е прекратен поради развод, бившите съпрузи престават да бъдат законни наследници един на друг. Същият ефект произвежда и унищожаването на брака  -изгубване на взаимното право на наследяване на бившите съпрузи.

При изследване въпроса за наследяване имуществото на починалия съпруг следва да се вземат предвид не само разпоредбите на Закона за наследството по отношение на редовете на наследяване, но и това дали съответното имущество е лична собственост на починалия, има ли съсобственици, тежести върху имота и т.н.