Процесуално представителство

  

Екипът ни извършва процесуално представителство по спорове от различно естество пред съдебни и арбитражни органи в цялата страна:

 

  • Представителство по граждански, търговски и административни дела – в това число в производства по несъстоятелност, съдебна делба, искове за оспорване на завещания, искове за определяне на по – голям дял и т.н;
  • Търговски арбитраж;
  • Представителство по изпълнителни дела;
  • Обжалване на административни актове и наказателни постановления;
  • Семейноправни спорове – разводи, родителски права, осиновявания, установяване на бащинство, ограничителни заповеди;
  • Производства по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ);

Предоставяме правни консултации и при вече заведени дела – устни и писмени правни консултации и становища по въпроси на правото, в това число и даване на мнение и правна помощ при необходими последващи действия;

 

Опит и препоръки:

 

  • Кантората има значителен опит в процесуалното представителство по граждански и търговски дела, като наши клиенти са както физически лица, така и компании от различни сфери на бизнеса – строителство, производство, търговия и др.
  • Имаме успешно проведени дела за откриване на производство по несъстоятелност, с вземания в значителен размер;
  • Натрупали сме значителна практика по вещно-правни спорове – съдебни делби, оспорване на завещания по отношение на недвижим имот, претендиране на неустойки по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот и т.н;
  • Практиката ни е срещнала с интересни дела в сферата на семейното право – искове за установяване на бащинство, искове за издръжка и разбира се искове за предоставяне на родителски права и за развод;